Sprawa T-540/20: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2020 r. - Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.38

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2020 r. - Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Komisja
(Sprawa T-540/20)

Język postępowania: angielski

(2020/C 378/48)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna, Egipt) (przedstawiciele: B. Servais i V. Crochet, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) - skarga na podstawie art. 263 ust. 4 TFEU o stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/870 z dnia 24 czerwca 2020 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła wyrównawczego nałożonego na przywóz produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Egiptu oraz stanowiącego o pobraniu ostatecznego cła wyrównawczego z tytułu zarejestrowanego przywozu produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Egiptu, w zakresie w jakim dotyczy ono skarżącej;
obciążenie strony pozwanej oraz ewentualnych interwenientów popierających żądania strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.
Zarzut pierwszy, zgodnie z którym decyzja Komisji dotycząca wyrównania wkładów finansowych przyznanych skarżącej przez chińskie organy publiczne narusza art. 2 lit. a) i b), art. 3 ust. 1 lit. a), art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 28 rozporządzenia podstawowego oraz prawo do obrony rządu egipskiego.
2.
Zarzut drugi, zgodnie z którym decyzja Komisji dotycząca przyznania skarżącej gruntów narusza jej prawo do obrony oraz art. 30 rozporządzenia podstawowego, a także art. 3 ust. 2, art. 5 i art. 6 lit. d) rozporządzenia podstawowego.
3.
Zarzut trzeci, zgodnie z którym decyzja Komisji o wyrównaniu systemu obniżki przywozowych taryf celnych dla przywożonych materiałów wykorzystywanych przez Jushi do sprzedaży produktów z włókna szklanego na rzecz krajowych powiązanych klientów narusza art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt ii), art. 3 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia podstawowego.
4.
Zarzut czwarty, zgodnie z którym decyzja Komisji o wyrównaniu traktowania podatkowego strat z tytułu różnic kursowych narusza art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia podstawowego.
5.
Zarzut piąty, zgodnie z którym przyjęta przez Komisję metodologia ustalania marginesu podcięcia cenowego w odniesieniu do skarżącej narusza art. 1 ust. 1, art. 2 lit. d), art. 8 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia podstawowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.