Sprawa T-54/12: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2012 r. - K2 Sports Europe przeciwko OHIM - Karhu Sport Iberica (SPORT).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.109.22/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2012 r. - K2 Sports Europe przeciwko OHIM - Karhu Sport Iberica (SPORT)

(Sprawa T-54/12)

(2012/C 109/47)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: K2 Sports Europe GmbH (Penzberg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Güell Serra)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Karhu Sport Iberica, SL (Kordoba, Hiszpania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie R 986/2010-4;
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Karhu Sport Iberica, SL

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy w kolorach białym i czarnym "SPORT" dla towarów z klas 18, 25 i 28 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 7490113

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy nr 302008015437 "K2 SPORTS" dla towarów z klas 18, 25 i 28; słowny międzynarodowy znak towarowy nr 982235 "K2 SPORTS" dla towarów z klas 18, 25 i 28

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalanie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na to, że Izba Odwoławcza: i) nie wzięła pod uwagę okoliczności, iż w rezultacie identyczności odnośnych towarów różnice między znakami towarowymi są osłabione; ii) dokonała niepoprawnej oceny zgłoszonego znaku towarowego, uznając, iż nie ma możliwości, by element graficzny był postrzegany przez odbiorców jako przedstawienie litery K; iii) niepoprawnie założyła, iż skoro słowo "SPORT" jest zrozumiałe na wszystkich odnośnych terytoriach, należy je pominąć przy analizie porównawczej; iv) popełniła błąd, dokonując porównania oznaczeń; i v) istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, nawet gdyby słowo "SPORT" miało nieznaczny charakter odróżniający.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.