Dz.U.UE.C.2018.436.46/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 października 2018 r. - Next design+produktion / EUIPO - Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)
(Sprawa T-533/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego nuuna - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe NANU i NANU-NANA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/ 1001] - Komplementarność towarów - Zasady autonomii i niezależności unijnego znaku towarowego - Zasady legalności i dobrej administracji - Pewność prawa

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/64)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Next design+produktion GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Hirsch)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Hanne i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Boddien)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 maja 2017 r. (sprawa R 1448/2016-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Nanu-Nana Joachim Hoepp a Next design+produktion.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Next design+produktion GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 330 z 2.10.2017.