Sprawa T-531/21: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2021 r. - QN / Komisja - OpenLEX

Sprawa T-531/21: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2021 r. - QN / Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2021 r. - QN / Komisja
(Sprawa T-531/21)

Język postępowania: angielski

(2021/C 462/56)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: QN (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i N. Flandin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieprzyznaniu stronie skarżącej awansu, co wynika z opublikowania w dniu 12 listopada 2020 r. informacji administracyjnej nr 32-2020 kończącej postępowanie w sprawie awansu 2020 i przedstawienia listy awansowanych, na której nie umieszczono strony skarżącej;

- stwierdzenie w stosownym przypadku również nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 1 czerwca 2021 r., oddalającej zażalenie strony skarżącej na decyzję o nieprzyznaniu jej awansu;

- zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną przez stronę skarżącą krzywdę;

- nakazanie, na podstawie art. 89 regulaminu postępowania przed Sądem, sporządzenia zanonimizowanej wersji protokołu z zebrania wspólnego komitetu ds. awansów oraz z protokołu ze spotkania przedstawicieli centralnego komitetu pracowniczego z dyrektorem generalnym DG TAXUD,

- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 45 regulaminu pracowniczego i art. 4 ust. 1 decyzji Komisji C(2013) 8968 final z dnia 16 grudnia 2013 r.

2. Zarzut drugi, dotyczący naruszenia zasady równego traktowania - naruszenia art. 41 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej - naruszenia zasad obiektywności i bezstronności.

3. Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia - naruszenia art. 41 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z naruszeniem art. 296 akapit 2 TFUE.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.