Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.16/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - LL-Carpenter / Komisja
(Sprawa T-531/18) 1

[Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek pojazdów silnikowych w Republice Czeskiej - Decyzja o odrzuceniu skargi do Komisji - Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 - Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Obowiązek uzasadnienia]

(2020/C 175/18)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: LL-CARPENTER s. r. o. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: M. Nedelka, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Dawes, M. Farley oraz K. Walkerová, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2018) 4138 final z dnia 26 czerwca 2018 r. dotyczącej odrzucenia skargi do Komisji wniesionej przez skarżącą w przedmiocie naruszeń art. 101 i 102 TFUE, jakich miały się dopuścić przedsiębiorstwa grupy Subaru w sektorze sprzedaży pojazdów silnikowych (sprawa AT.40037 - Carpenter/Subaru).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) LL-CARPENTER s. r. o. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 399 z 5.11.2018
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.