Sprawa T-531/14: Sotiropoulou i in. v. Rada Unii Europejskiej. - OpenLEX

Sprawa T-531/14: Sotiropoulou i in. v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. - Sotiropoulou i in./Rada
(Sprawa T-531/14) 1

(Odpowiedzialność pozaumowna - Polityka gospodarcza i pieniężna - Decyzje skierowane do państwa członkowskiego w celu zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu - Ograniczenie i zniesienie uprawnień emerytalnych w Grecji - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawienia jednostkom)

(2017/C 213/32)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grecja) i 63 innych skarżących, których nazwiska wskazano w załączniku do wyroku (przedstawiciel: K. Chrysogonos, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou i E. Dumitriu-Segnana, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia domniemanej szkody, jaką skarżący ponieśli w efekcie przyjęcia skierowanych do Republiki Greckiej decyzji Rady uruchamiających mechanizm przewidziany w art. 126 TFUE.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Leïmonia Sotiropoulou i inni skarżący, których nazwiska wskazano w załączniku, zostają obciążeni kosztami postępowania.
3)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 351 z 6.10.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.