Sprawa T-53/22: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2022 r. - Collard v. ID

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.463.49/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2022 r. - Collard/ID
(Sprawa T-53/22) 1

[Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu - Zawieszenie i wykluczenie posła z jego grupy politycznej Skarżący, który przestał odpowiadać na wezwania Sądu - Umorzenie]

Język postępowania: francuski

(2022/C 463/72)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gilbert Collard (Vauvert, Francja) (przedstawiciel: B. Kuchukian, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski, Grupa polityczna "Tożsamość i Demokracja" (ID) (przedstawiciel: J. Bosquet, advocaat)

Przedmiot

Skarżący, w skardze opartej na art. 263 TFUE, żąda stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium grupy politycznej "Tożsamość i Demokracja" (ID) Parlamentu Europejskiego z dnia 22 i 25 stycznia 2022 r., na podstawie których został zawieszony a następnie wykluczony z tej grupy.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone w zakresie w jakim skierowana jest ona przeciwko grupie politycznej "Tożsamość i Demokracja" (ID).

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania, z wyjątkiem kosztów, co do których Sąd już orzekł w postanowieniu z dnia 14 lipca 2022 r. Collard/Parlament i ID (T-53/22, niepublikowane, EU:T:2022:463).

1 Dz.U. C 158 z 11.4.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.