Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.101.22/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2013 r. - Vans przeciwko OHIM (Linia falista)

(Sprawa T-53/13)

(2013/C 101/47)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: (Cypress, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat M. Hirsch)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie w całości nieważności zaskarżonej decyzji;
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy przedstawiający linię falistą dla towarów z klas 18 i 25 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 10 263 838

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.