Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.34/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 września 2020 r. - ADESO/Komisja
(Sprawa T-529/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Umowy o udzielenie dotacji dotyczące projektów "Your Environment is Your Life" i "Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II" - Koszty niekwalifikowalne - Noty obciążeniowe - Pismo potwierdzające - Status aktu zaskarżalnego - Umowny charakter sporu - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Akt wpisujący się w ramy czysto umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany - Niedopuszczalność]

Język postępowania: angielski

(2020/C 378/43)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: African Development Solutions (ADESO) (Nairobi, Kenia) (przedstawiciel: adwokat R. Martens)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Sola, M. Ilkova i A. Katsimerou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji zawartej jakoby w piśmie z dnia 10 maja 2019 r. dotyczącym odzyskania pewnych kwot wypłaconych w ramach umów o udzielenie dotacji dotyczących projektów "Your Environment is Your Life" (FED/2013/313-770) i "Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II" (FED/2013/316-291).

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
African Development Solutions (ADESO) zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 357 z 21.10.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.