Sprawa T-528/20: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - Kočner v. Europol - OpenLEX

Sprawa T-528/20: Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - Kočner v. Europol

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.46/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 września 2021 r. - Kočner / Europol
(Sprawa T-528/20) 1

[Odpowiedzialność pozaumowna - Ekspertyzy przeprowadzone przez Europol na cele krajowego postępowania karnego - Domniemane nieuprawnione ujawnienie danych - Rozporządzenie (UE) 2016/794 - Artykuł 50 ust. 1 - Krzywda - Związek przyczynowy]

Język postępowania: słowacki

(2021/C 471/65)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marián Kočner (Bratysława, Słowacja) (przedstawiciele: adwokaci M. Mandzák i M. Para)

Strona pozwana: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (przedstawiciele: A. Nunzi, B. De Buck, T. Zwingler i A. van Oostenbrugge, pełnomocnicy, których wspierają adwokaci G. Ziegenhorn, M. Kottmann i S. Schulz-Große)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. Rodríguez de la Rúa Puig, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga, na podstawie art. 268 TFUE, o naprawienie szkody, jaką skarżący miał ponieść w związku z ujawnieniem przez Europol danych osobowych i umieszczeniem przez Europol jego nazwiska na "listach członków mafii".

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Marián Kočner zostaje obciążony własnymi kosztami postępowania a także kosztami poniesionymi przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty postępowania.

1 Dz.U. C 339 z 12.10.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.