Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.71

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2019 r. - Arranz de Miguel i in./EBC i SRB
(Sprawa T-528/19)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 305/81)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ricardo Arranz de Miguel (Madryt, Hiszpania), Alejandro Arranz Padierna de Villapadierna (Madryt), Felipe Arranz Padierna de Villapadierna (Madryt), Ricardo Arranz Padierna de Villapadierna (Madryt), Nicolás Arranz Padierna de Villapadierna (Madryt) (przedstawiciele: adwokaci R. Pelayo Jiménez i A. Muñoz Aranguren)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC), Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- Stwierdzenie powstania odpowiedzialności pozaumownej EBC i SRB w wyniku opisanych w skardze uchybień i zasądzenie od nich odszkodowania na rzecz skarżących z tytułu wyrządzonej szkody, szacowanej według wartości ich akcji, a ewentualnie o zasądzenie od pozwanych instytucji odszkodowania w wysokości 0,8442 EUR za akcję.
- Powiększenie zasądzonej kwoty o odsetki wyrównawcze obliczone zgodnie z rocznym wskaźnikiem inflacji stwierdzonym przez EUROSTAT w Hiszpanii w okresie od 6 czerwca 2017 r. do daty wydania wyroku, oraz o odsetki za opóźnienie, od dnia ogłoszenia wyroku stwierdzającego obowiązek naprawienia szkody do faktycznej spłaty odszkodowania.
- Obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Główne zarzuty i argumenty są podobne do tych podniesionych w sprawie T-659/17 Vallina Fonseca/Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Dz.U. 2017, C 424, s. 42).

W odniesieniu do Europejskiego Banku Centralnego, skarżąca podnosi w szczególności naruszenie zasady uzasadnionych oczekiwań i naruszenie obowiązku staranności i dobrej administracji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.