Sprawa T-526/22: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2022 r. - Sberbank of Russia/Komisja i SRB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.441.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2022 r. - Sberbank of Russia/Komisja i SRB
(Sprawa T-526/22)

Język postępowania: angielski

(2022/C 441/28)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sberbank of Russia OAO (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto i V. Villante, lawyers)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji SRB/EES/2022/20 w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Sberbank d.d., wydanej przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w dniu 1 marca 2022 r., wraz ze sprawozdaniem z wyceny 1 wydanym przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w dniu 27 lutego 2022 r. oraz sprawozdaniem z wyceny 2 wydanym przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w dniu 27 lub 28 lutego 2022 r.;

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej (UE) 2022/947 z dnia 1 marca 2022 r. zatwierdzającej program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Sberbank banka d.d 1 .;

- obciążenie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia istotnych wymogów proceduralnych.

2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia, art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz naruszenia prawa do skutecznej ochrony sądowej i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

3. Zarzut trzeci dotyczący oczywistego błędu w ocenie przy ogólnej ocenie warunków związanych z programem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz naruszenia art. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 2 , a także naruszenia art. 39 dyrektywy 2014/59/UE 3  i naruszenia podstawowego prawa własności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

1 Dz.U. 2022 L 164, s. 63.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 2014 L 225, s. 1).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173, s. 190).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.