Sprawa T-525/21: Wyrok Sądu z dnia 21 grudnia 2022 r. - E. Breuninger v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.71.22/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 21 grudnia 2022 r. - E. Breuninger/Komisja
(Sprawa T-525/21) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - System ramowy mający na celu ustanowienie w Niemczech federalnego systemu odszkodowań z tytułu szkód poniesionych wskutek decyzji o zamknięciu gospodarki - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Środek mający na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi - Brak interesu prawnego - Niedopuszczalność]

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 71/28)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lutego 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: E. Breuninger GmbH & Co. (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciele: R. Velte i W. Meilicke, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka, G. Braga da Cruz i C. Kovács, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: P.-L. Krüger i J. Möller, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2021) 3999 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie pomocy państwa SA.62784 (2021/N) - Niemcy COVID 19 - Federalny system odszkodowań (Dz.U. 2021, C 223, s. 25).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) E. Breuninger GmbH & Co pokrywa własne koszty, jak również koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Republika Federalna Niemiec pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 431 z 25.10.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.