Sprawa T-524/21: Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. - Saure v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.463.33/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 października 2022 r. - Saure/Komisja

(Sprawa T-524/21) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Korespondencja Komisji z AstraZenecą i organami niemieckimi dotycząca ilości szczepionek przeciwko COVlD-19 i terminu ich dostawy - Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych - Dokumenty, które zostały przedstawione w ramach postępowania sądowego zamkniętego w momencie wydania decyzji odmawiającej udzielenia dostępu Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i integralności jednostki - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 463/46)

(Dz.U.UE C z dnia 5 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Partsch)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara, K. Herrmann i A. Spina, pełnomocnicy)

Przedmiot

Na podstawie art. 263 TFUE skarżący Hans-Wilhelm Saure żąda stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Komisji C(2021) 5327 final z dnia 13 lipca 2021 r. oddalającej ponowny wniosek o udzielenie dostępu do niektórych dokumentów, a po drugie, decyzji Komisji C(2022) 870 final z dnia 7 lutego 2022 r. dotyczącej odmowy dostępu do niektórych dokumentów.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2021) 5327 final z dnia 13 lipca 2021 r., odrzucającej ponowny wniosek o udzielenie dostępu do niektórych dokumentów zostaje umorzone.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2022) 870 final z dnia 7 lutego 2022 r. w zakresie, w jakim odmawiała ona Hansowi-Wilhelmowi Sauremu dostępu do następujących dokumentów:

- załącznika do oferty przedłożonej przez AstraZenecę (dokumentu nr 1.2);

- dokumentu z dnia 12 czerwca 2020 r. wymienionego między AstraZenecą a rządami kilku państw członkowskich w celu negocjowania i zawarcia umowy finansowania (dokumentu nr 2);

- projektu umowy finansowania przesłanego przez AstraZenecę w dniu 24 czerwca 2020 r. do rządów kilku państw członkowskich (dokumentu nr 3);

- dokumentu z dnia 20 listopada 2020 r. dotyczącego zapłaty drugiej raty płatności przewidzianej w umowie zakupu z wyprzedzeniem zawartej z AstraZenecą (dokumentu nr 5);

- prezentacji wykorzystywanej przez AstraZenecę podczas posiedzeń komitetu pilotażowego w dniu 4 grudnia 2020 r., w dniu 22 stycznia, w dniach 1, 11, 19 i 23 lutego oraz w dniu 11 marca 2021 r. (dokumentu nr 6);

- prezentacji wykorzystywanej przez AstraZenecę podczas spotkania w dniu 7 grudnia 2020 r. (dokumentu nr 7);

- prezentacji wykorzystywanej przez AstraZenecę podczas spotkania w dniu 19 stycznia 2021 r. (dokumentu nr 8);

- dokumentu dotyczącego dat dostawy szczepionek (dokumentu nr 9) wraz z pięcioma załącznikami (dokumentów nr 9.1-9.5);

- prezentacji wykorzystywanej przez AstraZenecę podczas spotkania w dniu 25 stycznia 2021 r. (dokumentu nr 10);

- części korespondencji elektronicznej wymienionej pomiędzy Komisją a AstraZenecą w dniu 27 lipca 2020 r. (dokumentu nr 11).

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 412 z 11.10.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.