Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.69

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2019 r. - Sky/EUIPO - Safran Electronics & Defense (SKYNAUTE by SAGEM)
(Sprawa T-523/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 305/79)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sky Ltd (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokat A. Zalewska, i A. Brackenbury, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Safran Electronics & Defense (Boulogne-Billancourt, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Safran Electronics & Defense

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SKYNAUTE by SAGEM - zgłoszenie nr 14 821 334

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zask arżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie R 919/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uwzględnienie zgłoszenia skarżącej;
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą w niniejszym postępowaniu i w postępowaniu prze d EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.