Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.22/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2017 r. - Piessevaux/Rada
(Sprawa T-519/16) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Przeniesienie uprawnień emerytalnych do systemu emerytalnego Unii - Propozycja doliczenia lat uprawniających do emerytury - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Nowe ogólne przepisy wykonawcze - Równość traktowania - Prawa nabyte - Uzasadnione oczekiwania)

Język postępowania: francuski

(2017/C 231/27)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Vincent Piessevaux (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas i J. N. Louis, następnie J.N. Louis, a w końcu L. Ponteville)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i E. Rebasti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 270 TFUE skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 7 października 2013 r. ustalającej ostatecznie, tytułem systemu emerytalnego Unii Europejskiej, uprawnienia emerytalne nabyte przez skarżącego w następstwie przeniesienia uprawnień, które nabył przed podjęciem służby w Unii, z krajowego organu emerytalno-rentowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Vincent Piessevaux zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 421 z 24.11.2014 (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-91/14, przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.