Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.303.49/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2014 r. - Grupo Morera & Vallejo y DSA przeciwko Komisji
(Sprawa T-519/14)

Język postępowania: hiszpański

(2014/C 303/58)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Grupo Morera & Vallejo, SL (Sewilla, Hiszpania), DSA, Defensa y Servicios del Asegurado, SA (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciele: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez i G. Canalejo Lasarte, abogados)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie na podstawie art. 263 TFUE nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Komisja stwierdziła w niej istnienie pomocy państwa i nakazała jej odzyskanie od inwestorów;
- tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności art. 1, 2 i 4.1 tej decyzji w zakresie, w jakim Komisja wskazała w nich tych inwestorów AIE jako beneficjentów pomocy, którzy winni dokonać jej zwrotu;
- tytułem żądania ewentualnego, uznanie za bezskuteczny skierowany do inwestorów zawarty w art. 4.1 in fine nakaz odzyskania pomocy jako sprzeczny z zasadami pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań ze względu na to, że nakaz odzyskania pomocy nie może zostać skierowany wcześniej niż nastąpiła publikacja decyzji o wszczęciu postępowania;
- tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności art. 2 tej decyzji i uznanie za niezgodną z prawem zaproponowaną w jej pkt 263 i 167 metodologię określania rzekomej korzyści, której wartość winni zwrócić inwestorzy i której wartość winna zostać ze względu na pewne wartości obniżona;
- stwierdzenie nieważności art. 4.1 zaskarżonej decyzji dotyczącego "zakazu przenoszenia ciężaru odzyskania pomocy na inne podmioty" ze względu na to, że zawiera on rozstrzygnięcie w przedmiocie legalności zawieranych z podmiotami trzecimi postanowień umownych w przedmiocie kwot, jakie inwestorzy winni zwrócić państwu hiszpańskiemu, oraz
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podniesione w tej sprawie są podobne do tych podniesionych już w sprawach T-401/14, Duro Felguera/Komisja, T-700/13, Bankia/Komisja i T-500/14, Derivados del Flúor/Komisja.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.