Sprawa T-519/12: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2012 r. - mobile.international przeciwko OHIM - Komisja (PL mobile.eu).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.67

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2012 r. - mobile.international przeciwko OHIM - Komisja (PL mobile.eu)

(Sprawa T-519/12)

(2013/C 26/132)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Lührig)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie R 1401/2011 dla następujących towarów i usług:

klasa 9: urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia i do nauczania; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; nośniki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami; maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne i programy komputerowe (ujęte w klasie 9) - i dla wszystkich wymienionych powyżej towarów wyłącznie w związku z rynkiem online dla zakupu i sprzedaży pojazdów, przyczep i akcesoriów samochodowych;

klasa 16: papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów (zawarte w klasie 16); materiały drukowane; fotografie; artykuły papiernicze; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); środki szkoleniowe i dydaktyczne (o ile ujęte w klasie 16);materiał opakowaniowy z tworzywa sztucznego, zwłaszcza obwoluty, worki, torebki i folie - i dla wszystkich wymienionych powyżej towarów wyłącznie w związku z rynkiem online dla zakupu i sprzedaży pojazdów, przyczep i akcesoriów samochodowych;

klasa 35: reklama; administrowanie działalności handlowej; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; czynności biurowe - i dla wszystkich wymienionych powyżej towarów wyłącznie w związku z rynkiem online dla zakupu i sprzedaży pojazdów, przyczep i akcesoriów samochodowych;

klasa 36: ubezpieczenia; organizowanie ubezpieczenia; działalność finansowa; usługi kredytowe; działalność monetarna; zarządzanie finansami - i dla wszystkich wymienionych powyżej towarów wyłącznie w związku z rynkiem online dla zakupu i sprzedaży pojazdów, przyczep i akcesoriów samochodowych;

klasa 38: telekomunikacja, zwłaszcza usługi internetowe; zapisywanie i przesyłanie wiadomości, informacji, obrazów i tekstów; elektroniczne pośrednictwo ogłoszeniowe - i dla wszystkich wymienionych powyżej towarów wyłącznie w związku z rynkiem online dla zakupu i sprzedaży pojazdów, przyczep i akcesoriów samochodowych;

klasa 42: naukowe i technologiczne usługi oraz prace badawcze i związane z nimi usługi projektowe; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; wynajem oprogramowania komputerowego; udostępnienie wyszukiwarek internetowych - i dla wszystkich wymienionych powyżej towarów wyłącznie w związku z rynkiem online dla zakupu i sprzedaży pojazdów, przyczep i akcesoriów samochodowych;

posiłkowo stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie R 1401/2011 dla towarów i usług z klas 35, 38 i 42 w zakresie wskazanym powyżej;
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne "PL mobile.eu", zarejestrowany dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 36, 38 i 42 - wspólnotowy znak towarowy nr 8 307 779

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Komisja Europejska

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Wspólnotowy znak towarowy stanowi heraldyczne naśladownictwo godła Unii Europejskiej

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień i unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego

Podniesione zarzuty:

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej;
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit.g) rozporządzenia nr 207/2009;
Naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.