Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.65

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2019 r. - Sipcam Oxon/Komisja
(Sprawa T-518/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/75)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sipcam Oxon SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu, P. Sellar)

Strona pozwana: Kosmisja Europaejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;
- stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r.;
- obciążenie strony pozwanej kosztami niniejszego postępowania w całości.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. Zgodnie z zarzutem pierwszym - przyjęcie zaskarżonego rozporządzenia jest wynikiem oczywistych błędów w ocenie.
2. Zgodnie z zarzutem drugim - zaskarżone rozporządzenie zostało przyjęte w wyniku postępowania, w ramach któreg o zostało naruszone prawo strony skarżącej do obrony.
3. Zgodnie z zarzutem trzecim - zaskarżone rozporządzenie zostało przyjęte z naruszeniem zasady pewności prawa z e względu na nieprawidłowe zastosowanie wytycznych.
4. Zgodnie z zarzutem czwartym - zaskarżone rozporządzenie zostało przyjęte z naruszeniem zasady proporcjonalności.
5. Zgodnie z zarzutem piątym - zaskarżone rozporządzenie zostało przyjęte z naruszeniem zasady ostrożności.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.