Sprawa T-518/13: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. - Future Enterprises przeciwko OHIM - McDonald's International... - OpenLEX

Sprawa T-518/13: Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. - Future Enterprises przeciwko OHIM - McDonald's International Property (MACCOFFEE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. - Future Enterprises przeciwko OHIM - McDonald's International Property (MACCOFFEE)

(Sprawa T-518/13)

(2013/C 352/36)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Future Enterprises Pte Ltd (Singapur, Singapur) (przedstawiciele: J. Olsen, B. Hitchens, R. Sharma i M. Henshall, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: McDonald's International Property Co. Ltd (Wilmington, Stany Zjednoczone)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie R 1178/2012-1; oraz
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: słowny znak towarowy "MACCOFFEE" dla towarów z klas 29, 30 i 32 - wspólnotowy znak towarowy nr 7 307 382

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: McDonald's International Property Co. Ltd

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: wniosek o unieważnienie prawa do znaku został oparty na podstawach określonych w art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 5 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.