Sprawa T-518/09: Ecoceane v. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu. - OpenLEX

Sprawa T-518/09: Ecoceane v. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.22/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Ecoceane przeciwko EMSA

(Sprawa T-518/09) 1

(Zamówienia publiczne na usługi - Postepowania przetargowe - Udostępnianie statków do usuwania skutków zanieczyszczeń olejami - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Przejrzystość - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna)

(2013/C 325/36)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ecoceane (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat S. Spalter)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) (przedstawiciele: J. Menze, pełnomocnik, wspierany przez adwokata J. Stuycka)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EMSA z dnia 28 października 2009 r. o odrzuceniu oferty złożonej przez skarżącą w ramach procedury przetargowej EMSA/ NEG/1/2009 na świadczenie usług udostępniania statków do usuwania skutków zanieczyszczeń olejami (część 2: Ocean Atlantycki/Kanał La Manche), a także decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi, a po drugie żądanie zasądzenia odszkodowania.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Ecoceane pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).
1 Dz.U. C 80 z 27.3.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.