Sprawa T-517/13: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2013 r. - Éditions Quo Vadis przeciwko OHIM - Gómez Hernández ("QUO VADIS"). - OpenLEX

Sprawa T-517/13: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2013 r. - Éditions Quo Vadis przeciwko OHIM - Gómez Hernández ("QUO VADIS").

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 września 2013 r. - Éditions Quo Vadis przeciwko OHIM - Gómez Hernández ("QUO VADIS")

(Sprawa T-517/13)

(2013/C 352/35)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Éditions Quo Vadis (Carquefou, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Valentin)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Francisco Gómez Hernández (Jacarilla, Hiszpania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 10 lipca 2013 r. wydanej w sprawie R 1166/2012-4.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "QUO VADIS" dla towarów i usług należących do klas 29, 33 i 35 - Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 8 871 758

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Francuski znak towarowy nr 92 422 947 dla oznaczenia słownego "QUO VADIS" dla towarów i usług należących do klas 9, 38 i 42 i francuski znak towarowy nr 1 257 750 dla oznaczenia słownego "QUO VADIS" dla towarów należących do klasy 16

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do części kwestionowanych towarów i usług

Decyzja Izby Odwoławczej: Unieważnienie kwestionowanej decyzji i oddalenie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.