Sprawa T-516/22: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2022 r. - Deutsche Glasfaser Wholesale / EUIPO - O2 Worldwide (brightblue)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.398.32

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 października 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2022 r. - Deutsche Glasfaser Wholesale / EUIPO - O2 Worldwide (brightblue)
(Sprawa T-516/22)

Język skargi: angielski

(2022/C 398/39)

(Dz.U.UE C z dnia 17 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH (Borken, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci A. Doepner-Thiele i U. Kelp)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: O2 Worldwide Ltd (Cambridge, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy brightblue - zgłoszenie nr 17 913 265

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie R 0024/2022-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 95 ust. 1 i art. 95 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.