Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.64

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2019 r. - Lego/EUIPO - Delta Sport Handelskontor (Klocki do zestawu do budowania zabawek)
(Sprawa T-515/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 305/74)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lego A/S (Billund, Dania) (przedstawiciele: adwokaci V. von Bomhard i J. Fuhrmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Delta Sport Handelskontor GmbH (Hamburg, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca przed Sądem

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1664 368-0006

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie R 31/3-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 30 października 2017 r. oddalającej wniosek o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego nr 1664 368-0006;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, oraz, na wypadek gdyby druga strona postępowania przed EUIPO wstąpiła do sprawy w charakterze interwenienta, obciążenie jej kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 6/2002;
- Naruszenie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002;
- Naruszenie art. 62 rozporządzenia (WE) nr 6/2002.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.