Dz.U.UE.C.2019.35.18/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Litwa / Komisja
(Sprawa T-508/15) 1

EFOGR, EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki dokonane przez Litwę - Wsparcie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę - Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1257/ 1999 - Artykuł 23 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 - Pojęcie prowadzenia komercyjnej działalności rolniczej - Związek z pojęciem gospodarstwa niskotowarowego

Język postępowania: litewski

(2019/C 35/21)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Litewska (przedstawiciele: D. Kriaučiūnas, M. Palionis, T. Lozoraitis, R. Krasuckaitė i A. Petrauskaitė, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Aquilina i J. Jokubauskaitė, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U 2015, L 182, s. 39), w zakresie w jakim nakłada ona na Republikę Litewską zryczałtowaną korektę finansową w wysokości 5 %, wykluczając w ten sposób kwotę 1 938 300,08 EUR z finasowania wypłaconego z tytułu środka "Wcześniejsze emerytury" w okresie od 16 października 2010 r. do 15 października 2013 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Republika Litewska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 371 z 9.11.2015.