Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.51/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 4 października 2018 r. - Makhlouf / Rada
(Sprawa T-506/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/72)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rami Makhlouf (Damaszek, Syria) (przedstawiciel: adwokat E. Ruchat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Kyriakopoulou oraz V. Piessevaux, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2017/917 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2017, L 139, s. 62), a także wydanych w jej następstwie aktów wykonawczych, w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Rami Makhlouf pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
1 Dz.U. C 347 z 16.10.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.