Sprawa T-502/12: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. - Ferring przeciwko przeciwko OHIM - Tillotts Pharma (OCTASA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.62/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2012 r. - Ferring przeciwko przeciwko OHIM - Tillotts Pharma (OCTASA)

(Sprawa T-502/12)

(2013/C 26/122)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ferring BV (Haarlem, Niderlandy) (przedstawiciele: I. Fowler, solicitor, A. Renck i J. Fuhrmann, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Szwajcaria)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie R 1216/2011-4; oraz
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania lub w przypadku przystąpienia przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą do niniejszego postępowania w charakterze interwenienta popierającego żądania pozwanego obciążenie ich kosztami postępowania solidarnie.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Tillotts Pharma AG

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "OCTASA" dla towarów z klasy 5 - wspólnotowy znak towarowy nr 8169881

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Beneluksie pod nr 377513 między innymi dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Niemczech pod nr 1181393 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Portugalii pod nr 218845 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Danii pod nr VR 02/430 1980 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Finlandii pod nr 94367 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod nr 1131049 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany w Hiszpanii pod nr 1766091 dla towarów z klasy 5; słowny międzynarodowy znak towarowy "PENTASA" zarejestrowany pod nr 605880 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Beneluksie pod nr 430245 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Niemczech pod nr 2024737 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Finlandii pod nr 95782 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany we Francji pod nr 1537576 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Grecji pod nr 129507-A dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Irlandii pod nr 175341 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Portugalii pod nr 246194 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Danii pod nr VR 198601124 dla towarów z klasy 5; słowny znak towarowy "OCTOSTIM" zarejestrowany w Szwecji pod nr 2000103 dla towarów z klasy 5

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty:

naruszenie art.8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady nr 207/2009
naruszenie zasady 80 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.