Sprawa T-498/11: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2011 r. - Evropaiki Dynamiki przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.347.37/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 września 2011 r. - Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-498/11)

(2011/C 347/68)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: N. Korogiannakis i M. Dermitzakis, dikigoroi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w przedmiocie odrzucenia ofery złożonej przez skarżacą spółkę w ramach zaproszenia do składania ofert nr 10369 dotyczącym "modernizacji strony internetowej Europejskiego Urzędu Zwalczania Oszustw", mającym na celu wdrożenie transzy 1 konkurencyjnej wielostronnej umowy ramowej nr 10224, a także stwierdzenie nieważności powiązanych decyzji Urzędu Publikacji, włączając w to decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego zwycięskiemu oferentowi i wybranemu wykonawcy;
zasądzenie od Urzędu Publikacji na rzecz skarżącej spółki kwoty 31.977 EUR tytułem odszkodowania;
dodatkowo zasądzenie od Urzędu Publikacji na rzecz skarżącej spółki kwoty 20.000 EUR tytułem odszkodowania za utracone szanse oraz za uszczerbek na renomie i wiarygodności;
obciążenie Urzędu Publikacji kosztami zastępstwa prawnego i innymi kosztami poniesiononymi przez skarżącą spółkę w związku z niniejszą skargą.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1)
Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia przewidzianego w art. 100 ust. 2 rozporządzenia finansowego.
2)
Zarzut drugi dotyczący naruszenia specyfikacji przetargu poprzez posłużenie się kryterium udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem art. 97 rozporządzenia finansowego i art. 138 rozporządzenia wykonawczego.
3)
Zarzut trzeci dotyczący oczywistych błędów w ocenie, niejasnych i pozbawionych podstaw komentarzy komitetu ds. oceny, zmiany kryteriów udzielenia zamówienia publicznego ujętych w pierwotnym ogłoszeniu o przetargu oraz nieprzekazaniu oferentom w odpowiednim czasie kryteriów dodanych a posteriori.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.