Sprawa T-498/04: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.42/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2009 r. - Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd przeciwko Radzie

(Sprawa T-498/04)(1)

(Dumping - Przywóz glifosatu pochodzącego z Chin - Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach wolnej gospodarki rynkowej - Artykuł 2 ust. 7 lit. b i c) rozporządzenia (WE) nr 384/96)

(2009/C 180/77)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, Chiny) (przedstawiciele: początkowo D. Horovitz, adwokat, i B. Hartnett, barrister, następnie D. Horovitz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.P-Hix, pełnomocnik, wspierany przez G. Berrischa, adwokata)

Strona występująca w charakterze interwenienta po stronie skarżącej: Stowarzyszenie Użytkowników i Dystrybutorów Chemikaliów Rolniczych w Europie (Audace) (przedstawiciele: Flynn, QC, oraz D. Scannell, barrister)

Strona występująca w charakterze interwenienta po stronie pozwanej: Komisja Wspólnot Europejskich (reprezentanci: E. Righini oraz K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 303, s. 1, w zakresie, w jakim dotyczy ono skarżącej

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/2004 z dnia 24 września 2004 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie, w jakim dotyczy ono Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

2) Rada ponosi swoje własne koszty postępownaia a także koszty poniesione przez Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd oraz przez Stowarzyszenie Użytkowników i Dystrybutorów Chemikaliów Rolniczych w Europie (Audace).

3) Komisja ponosi swoje własne koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.