Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.24/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2017 r. - Sedes Holding/EUIPO (gratis)
(Sprawa T-496/17)

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 318/31)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sedes Holding AŞ (Stambuł, Turcja) (przedstawiciele: adwokaci K. Ongena i C. Du Jardin)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "gratis" - zgłoszenie nr 15 950 603

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie R 506/2017-2.

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- połączenie na podstawie art. 68 regulaminu postępowania przed Sądem niniejszej sprawy ze skargą na decyzję EUIPO w sprawie R 507/2017-2 ze względu na ich powiązanie do celów łącznego rozpoznania w ramach ustnego etapu postępowania;
- uznanie skargi przedstawionej w piśmie wszczynającym postępowanie za dopuszczalną oraz zasadną i w rezultacie
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i nakazanie EUIPO wpisania do rejestru znaków towarowych zgłoszenia graficznego unijnego znaku towarowego nr 15 950 603 GRATIS dla wszystkich towarów objętych zgłoszeniem;
- posiłkowo, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i nakazanie EUIPO wpisania do rejestru znaków towarowych zgłoszenia graficznego unijnego znaku towarowego nr 15 950 603 GRATIS dla "produktów perfumeryjnych, produktów kosmetycznych, perfum i dezodorantów do użytku osobistego";
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie ogólnych zasad prawa Unii.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.