Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 marca 2017 r. - Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/ EUIPO - Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)
(Sprawa T-495/15) 1

[Znak towarowy Unii - Postępowanie w sprawie - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MOUNTAIN CITRUS SPAIN - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy monteCitrus - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Identyczność towarów - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 144/50)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus (Pulpí, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat N. Fernández Fernández Pacheco)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Schifko i K. Sidat Humphreys)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Spanish Oranges, SL (Castellón, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat F. Perez Arnau)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 czerwca 2015 r. (sprawa R 871/2014-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus a Spanish Oranges.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.
2) Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 354 z 26.10.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.