Dz.U.UE.C.2019.44.62/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 listopada 2018 r. - Iccrea Banca/Komisja i SRB
(Sprawa T-494/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych - Jednolity fundusz restrukturyzacji - Ustalenie składki ex ante za rok 2016 - Błędne oznaczenie strony pozwanej - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Akty hipotetyczne - Żądanie odszkodowania - Ścisły związek z żądaniem stwierdzenia nieważności - Zarzut niezgodności z prawem - Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: włoski

(2019/C 44/80)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: P. Messina, F. Isgrò i A. Dentoni Litta, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, A. Steiblytė i K.P. Wojcik, pełnomocnicy), Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) (przedstawiciele: G. Rumi, S. Raes, M. Merola i T. Van Dyck, adwokaci)

Przedmiot

Tytułem głównym, po pierwsze, żądanie oparte na art. 263 TFUE i zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji SRB wydanej na sesji wykonawczej w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sprawie składek ex ante za rok 2016 na jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRB/ES/SRF/2016/06), a także wszelkich pozostałych decyzji SRB, na podstawie których bank Włoch wydał krajowe decyzje nr 1249264/15 z dnia 24 listopada 2015 r., nr 1262091/15 z dnia 26 listopada 2015 r., nr 1547337/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., nr 333162/17 z dnia 14 marca 2017 r. i nr 334520/17 z dnia 14 marca 2017 r. w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej, a po drugie, żądanie odszkodowania na podstawie art. 268 TFUE oraz, tytułem ewentualnym, wniosek na podstawie art. 277 TFUE.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) oraz Komisji Europejskiej.
1 Dz.U. C 318 z 25.9.2017.