Dz.U.UE.C.2019.44.36

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - WL/ERCEA
(Sprawa T-493/17) 1

Służba publiczna - Personel kontraktowy - Dochodzenie administracyjne - Przedłużenie okresu próbnego - Czynność przygotowawcza - Zwolnienie - Doręczenie zwolnienia w drodze wiadomości elektronicznej - Termin do złożenia zażalenia - Rozpoczęcie biegu terminu - Niedopuszczalność - Poszanowanie istotnych wymogów proceduralnych - Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym - Utrata zaufania - Odpowiedzialność - Wniosek o przeprowadzenie rozprawy przedstawiony w skardze i niepowtórzony zgodnie z art. 106 § 2 regulaminu postępowania

Język postępowania: włoski

(2019/C 44/46)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: WL (przedstawiciel: adwokat F. Elia)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (przedstawiciele: F. Sgritta i M. Chacón Mohedano, pełnomocniczki, wspierane przez adwokata A. Dal Ferrę

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE zmierzająca: (1) do stwierdzenia nieważności decyzji ERCEA o zwolnieniu, przekazanej skarżącej ustnie w dniu 10 stycznia 2017 r., do natychmiastowego przywrócenia stosunku pracy i do zasądzenia od ERCEA zapłaty całego zaległego w międzyczasie wynagrodzenia; (2) do stwierdzenia nieważności decyzji ERCEA z dnia 28 października 2016 r. o przedłużeniu okresu próbnego skarżącej i do stwierdzeniu nieistnienia tego okresu próbnego od 1 listopada 2016 r.; (3) do stwierdzenia nieważności aktów ustanowionych w ramach dochodzenia administracyjnego prowadzonego przez Biuro Dochodzeń i Dyscypliny Komisji (IDOC) oraz sprawozdania z tego dochodzenia z dnia 7 listopada 2016 r., jak również do zobowiązania ERCEA do anulowania wspomnianego dochodzenia w systemie informatycznym zarządzania personelem i we wszelkich innych bazach danych instytucji Unii Europejskiej; (4) do stwierdzenia nieważności decyzji ERCEA o zwolnieniu z dnia 22 grudnia 2016 r., otrzymanej przez skarżącą w dniu 24 stycznia 2017 r., do natychmiastowego przywrócenia stosunku pracy i zasądzenia od ERCEA odszkodowania z tytułu szkody polegającej na utracie wynagrodzenia od dnia zwolnienia aż do opublikowania wyroku lub, w przypadku braku przywrócenia do pracy, do zasądzenia od ERCEA odszkodowania z tytułu szkody polegającej na utracie wynagrodzenia do czasu wygaśnięcia umowy, które wynosiłoby 39 000 EUR; (5) w każdym razie do zasądzenia od ERCEA na rzecz skarżącej kwoty 300 000 EUR tytułem odszkodowania albo jakiejkolwiek innej sumy, wyższej lub niższej, która zostanie uznana za słuszną z powodu poważnego naruszenia wizerunku oraz reputacji zawodowej i osobistej skarżącej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) WL zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 318 z 25.9.2017.