Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.20/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2017 r. - Fleig/ESDZ
(Sprawa T-492/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 318/27)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Strony

Skarżący: Stephan Fleig (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 19 września 2019 r. przez dyrektora dyrekcji "Zasoby ludzkie" Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), działającego w charakterze organu uprawnionego do zawierania umów o pracę, rozwiązania umowy skarżącego o pracę na czas nieokreślony ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2017 r. (zgodnie z brzmieniem decyzji o rozwiązaniu wynikającej z oddalenia zażalenia skarżącego wniesionego w dniu 19 kwietnia 2017 r.);
- nakazanie ESDZ zapłaty na rzecz skarżącego, tytułem naprawienia wyrządzonej mu krzywdy, odpowiedniej kwoty, której dokładną wysokość określi Sąd według swego uznania;
- obciążenie ESDZ kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący oczywistego błędu w ocenie popełnionego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ).
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez ESDZ obowiązku staranności, zasady dobrej administracji (artykuł 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej), zasady proporcjonalności, a także ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem (artykuł 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia prawa do bycia wysłuchanym, określonego w art. 41 ust. 1 i 2 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.