Sprawa T-49/16: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2016 r. - Azanta/OHIM - Novartis (NIMORAL).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.106.45/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2016 r. - Azanta/OHIM - Novartis (NIMORAL)
(Sprawa T-49/16)

Język skargi: angielski

(2016/C 106/53)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Azanta A/S (Hellerup, Dania) (przedstawiciel: adwokat M. Hoffgaard Rasmussen)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Novartis AG (Bazylea, Szwajcaria)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy "NIMORAL" - zgłoszenie nr 12 204 079

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie R 634/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
zezwolenie na rejestrację spornego znaku towarowego.

Podniesiony zarzut

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.