Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2019 r. - XC/Komisja
(Sprawa T-488/18)

Język postępowania: włoski

(2019/C 270/31)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: XC (przedstawiciel: adwokat C. Bottino)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 270 TFUE, decyzji o wykluczeniu skarżącego z konkursu otwartego EPSO/AD/338/17;
- stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE, decyzji Komisji Europejskiej C(2018) 3969;
- stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 270 TFUE, listy rezerwy kadrowej konkursu otwartego EPSO/AD/356/18;
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty:

W odniesieniu do żądania stwierdzenia nieważności wykluczenia z konkursu otwartego EPSO/AD/338/17 na podstawie art. 270 TFUE

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 3 i 7 załącznika III do regulaminu pracowniczego, interpretowanych w szczególności w wyrokach T-361/10, Pachitis/Komisja, i T-587/16, HM/Komisja.
2. Zarzut drugi dotyczący tego, że zdaniem skarżącego procedura przygotowania testu e-tray stanowi naruszenie obowiązku zachowania poufności prac komisji konkursowej, o którym mowa w art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego.
3. Zarzut trzeci dotyczący tego, że przebieg testu e-tray w sposób przewidziany przez EPSO stanowił dla skarżącego pośredni ą dyskryminację ze względu na niepełnosprawność oraz naruszenie obowiązku zapewnienia racjonalnych usprawnień.

W odniesieniu do żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej C(2018) 3969 na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE

4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasad określonych w wyrokach T-516/14, Alexandrou/Komisja, i C-491/15 P, Typke/Komisja.

W odniesieniu do żądania stwierdzenia nieważności listy rezerwowej konkursu otwartego EPSO/AD/356/18 na podstawie art. 270 TFUE

5. Zarzut piąty dotyczący braku kompetencji EPSO, ponieważ EPSO nie przesłało komisji konkursowej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie pkt 4.2.2 ogólnych przepisów konkursowych albo ze względu na zastąpienie jej w podjęci u decyzji lub w uzasadnieniu.
6. Zarzut szósty dotyczący naruszenia przepisów regulaminu pracowniczego i dyrektywy o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.