Sprawa T-488/13: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2013 r. - GEA Group przeciwko OHIM (engineering for a better world). - OpenLEX

Sprawa T-488/13: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2013 r. - GEA Group przeciwko OHIM (engineering for a better world).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 września 2013 r. - GEA Group przeciwko OHIM (engineering for a better world)

(Sprawa T-488/13)

(2013/C 352/30)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: GEA Group AG (Dusseldorf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Schneiders)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji [Czwartej] Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 21 marca 2013 r., AZ R 0935/2012-4;
obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "engineering for a better world" dla towarów i usług z klas 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 i 42 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 10 244 416

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.