Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. - Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)
(Sprawa T-487/18) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ViruProtect - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia]

(2020/C 95/29)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J.-C. Plate i R. Kaase)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 czerwca 2018 r. (sprawa R 1886/2017-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego ViruProtect jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Stada Arzneimittel AG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 352 z 1.10.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.