Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.37/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - CHEMK i KF / Komisja
(Sprawa T-487/14) 1

Dumping - Przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Rosji - Ostateczne cło antydumpingowe - Przegląd wygaśnięcia środków - Określenie ceny eksportowej - Jeden podmiot gospodarczy - Przerzucenie ceł antydumpingowych na ceny odsprzedaży w Unii - Zastosowanie innej metody niż metoda stosowana podczas poprzedniego dochodzenia - Kontynuacja dumpingu i szkody lub ponowne ich wystąpienie - Artykuł 2 ust. 9, art. 3 i art. 11 ust. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 2 ust. 9, art. 3 i art. 11 ust. 9 i 10 rozporządzenia (UE) 2016/1036

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/47)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Czelabińsk, Rosja) i Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) (Nowokuźnieck, Rosja) (przedstawiciele: adwokaci B. Evtimov i M. Krestiyanova)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. França, J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik i A. Demeneix, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Euroalliages (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci O. Prost i M.-S. Dibling)

Przedmiot

Żądanie, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 360/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. 2014, L 107, s. 13) w zakresie, w jakim dotyczy ono skarżących.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) i Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) pokrywają własne koszty oraz koszty Komisji Europejskiej.
3) Euroalliages pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 282 z 25.8.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.