Sprawa T-487/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. - Eckes-Granini przeciwko OHIM - Panini (PANINI).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.54/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. - EckesGranini przeciwko OHIM - Panini (PANINI)

(Sprawa T-487/12)

(2013/C 26/110)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Berlit)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Panini SpA (Modena, Włochy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie R 2393/2011-2; oraz
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Panini SpA

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy "PANINI" dla towarów z klasy 32 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 8721987

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspólnotowy znak towarowy nr 121780 "GRANINI" między innymi dla towarów z klasy 32; słowny znak towarowy "GRANINI" zarejestrowany w Niemczech pod nr. 30315871 między innymi dla towarów z klasy 32

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.