Dz.U.UE.C.2019.16.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2018 r. - Foodterapia / EUIPO - Sperlari (DIETOX)
(Sprawa T-486/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego DIETOX - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Dietor - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/52)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Foodterapia, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J.C. Erdozain López, J. Galán López i H. Téllez Robledo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Sperlari Srl, dawniej Cloetta Italia Srl (Cremona, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci P. Pozzi i G. Ghisletti)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 maja 2017 r. (sprawa R 1611/2016-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Cloetta Italia a Foodterapia.

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Foodterapia, SL, pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Sperlari Srl, w tym niezbędne koszty poniesione przez poprzedniczkę prawną Sperlari Srl przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
1 Dz.U. C 318 z 25.9.2017.