Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.23/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. - Comparna de Tranv^as de la Coruna / Komisja Europejska
(Sprawa T-485/18) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty Komisji dotyczące wykładni przepisu prawa Unii - Dokumenty pochodzące od osób trzecich - Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Częściowa odmowa dostępu - Całkowita odmowa dostępu - Obowiązek uzasadnienia - Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych - Nadrzędny interes publiczny]

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/28)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Companfa de Tranvfas de la Coruna, SA (La Coruna, Hiszpania) (przedstawiciel: J. Monraba Bagan, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Molls i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 7 czerwca 2018 r. odmawiającej przyznania skarżącej w części lub w całości dostępu do dokumentów związanych z przekazaną Republice Francuskiej opinią Komisji dotyczącą ważności umowy dotyczącej linii metra zawartej do 2039 r.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. odmawiającej przyznania Companfa de Tranvfas de la Coruna, SA w części lub w całości dostępu do dokumentów związanych z przekazaną Republice Francuskiej opinią Komisji dotyczącą ważności umowy dotyczącej linii metra zawartej do 2039 r. w zakresie, w jakim odmawia ona częściowego dostępu do danych innych niż dane osobowe, zawartych w piśmie Komisji z dnia 25 października 2010 r. skierowanym do francuskich organów oraz w pismach wiceprzewodniczącego Komisji, S. Kallasa, z dnia 27 lipca 2012 r. oraz z dnia 5 czerwca 2013 r., skierowanych do RATP.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja ponosi koszty własne oraz pokrywa jedną piątą kosztów poniesionych przez Companfa de Tranvfas de la Coruna.
4) Companfa de Tranvfas de la Coruna ponosi cztery piąte kosztów własnych.
1 Dz.U. C 381 z 22.10.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.