Sprawa T-485/12: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. - Grupo Bimbo przeciwko OHIM (SANISSIMO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.26.54/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2012 r. - Grupo Bimbo przeciwko OHIM (SANISSIMO)

(Sprawa T-485/12)

(2013/C 26/109)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: N. Fernández Fernández-Pacheco, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o to, by ten, uwzględniając złożenie skargi wraz z załączonymi dokumentami, stwierdził jej prawidłowe wniesienie w terminie na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie R 1218/2011-2 i po przeprowadzeniu postępowania wydał wyrok stwierdzający nieważność tej decyzji i obciążający wyraźnie OHIM kosztami postępowania, zezwalając w ten sposób na rejestrację wspólnotowego znaku towarowego SANISSIMO pod numerem 9 274 119.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "SANISSIMO" dla towarów z klas 29 i 30 - zgłoszenie nr 9 274 119

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania Podniesione zarzuty:

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009
Naruszenie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.