Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - XB / EBC
(Sprawa T-484/18) 1

[Służba publiczna - Personel EBC - Wynagrodzenie - Dodatek na gospodarstwo domowe - Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu - Dodatki edukacyjne i przedszkolne - Kwalifikowalność - Oddalenie wniosków o przyznanie tych dodatków - Warunki zatrudnienia krótkoterminowego - Warunki i zasady mające zastosowanie do krótkoterminowych umów o pracę]

(2020/C 175/17)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: XB (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Champetier)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: D. Camilleri Podestà i F. von Lindeiner, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE i art. 50a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mająca na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dni 6 listopada i 4 grudnia 2017 r. odmawiających przyznania niektórych dodatków, oraz ewentualnie decyzji EBC: z dnia 2 lutego 2018 r. oddalającej wniosek o przeprowadzenie kontroli administracyjnej i z dnia 5 czerwca 2018 r. oddalającej wniosek złożony na podstawie postępowania zażaleniowego, a po drugie, nakazanie EBC wypłaty kwot odpowiadających tym dodatkom.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) XB zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 373 z 15.10.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.