Nowość Sprawa T-482/22: Postanowienie Sądu z dnia 31 marca 2023 r. - Thomas Henry v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.179.47/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2023 r.

Postanowienie Sądu z dnia 31 marca 2023 r. - Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)
(Sprawa T-482/22) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MATE MATE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Charakter wprowadzający w błąd - Artykuł 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 179/70)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Thomas Henry GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: O. Spieker, D. Mienert i J. Si-Ha Selbmann, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 12 maja 2022 r. (sprawa R 406/2021-1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 359 z 19.9.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.