Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2017 r. - Cuallado Martorell/Komisja
(Sprawa T-481/16 RENV) 1

(Służba publiczna - Zatrudnienie - Konkurs otwarty - Niedopuszczenie do egzaminu ustnego - Ocena egzaminu pisemnego - Decyzja o nieumieszczeniu skarżącej na liście rezerwy kadrowej - Możliwość powierzenia przez komisję konkursową sprawdzania egzaminów pisemnych jednemu ze swoich członków - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 231/31)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Eva Cuallado Martorell (Walencja, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat C. M. Pinto Cañón)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i G. Gattinara, pełnomocniy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w konkursie EPSO/AD/130/ 08 prowadzonym przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminu ustnego i nieumieszczeniu jej na liście rezerwy kadrowej.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna w zakresie, w jakim skierowana jest przeciwko decyzji EPSO z dnia 14 września 2009 r., w zakresie dotyczącym dopuszczenia skarżącej do rozpatrywanego egzaminu ustnego.
2) Skarga zostaje oddalona jako prawnie oczywiście bezzasadna w zakresie, w jakim skierowana jest przeciwko decyzji EPSO z dnia 23 lipca 2009 r. o utrzymaniu w mocy dyskwalifikującej oceny 18/40 z ostatniego egzaminu pisemnego c) i niedopuszczeniu E. Cuallado Martorell do egzaminu ustnego w konkursie.
3) E. Cuallado Martorell i Komisja Europejka pokrywają własne koszty postępowania odwoławczego przed Sądem.
4) E. Cuallado Martorell zostaje obciążona kosztami postępowania przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd do spraw Służby Publicznej oraz Sąd.
1 Dz.U. C 148 z 5.6.2010 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-96/09, następnie przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd do spraw Służby Publicznej w wyniku odwołania pod numerem F-96/09 RENV i przekazana Sądowi Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.