Sprawa T-48/16: Sigma Orionis v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.211.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2018 r. - Sigma Orionis / Komisja
(Sprawa T-48/16) 1

[Klauzula arbitrażowa - Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013) i program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" - Zawieszenie płatności i rozwiązanie umów dotacji po przeprowadzeniu audytu finansowego - Żądanie zmierzające do uzyskania zapłaty kwot dochodzonych od Komisji w ramach wykonania umów dotacji - Odpowiedzialność pozaumowna]

Język postępowania: francuski

(2018/C 211/24)

(Dz.U.UE C z dnia 18 czerwca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francja) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Dintilhac i M. Siekierzyńska, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie przedstawione na podstawie art. 272 TFUE i zmierzające do obciążenia Komisji obowiązkiem zapłaty na rzecz skarżącej kwot należnych z tytułu umów zawartych w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) i programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020", a po drugie, żądanie przedstawione na podstawie art. 268 TFUE i zmierzające do naprawienia szkody, jaką skarżąca miała ponieść w wyniku naruszenia przez Komisję ciążących na niej zobowiązań.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Sigma Orionis SA zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.
1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.