Sprawa T-48/00: Corus UK Ltd v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.239.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie T-48/00 Corus UK Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Konkurencja - Porozumienia - Rynek stalowych rur bezszwowych - Czas trwania naruszenia - Grzywny)

(2004/C 239/25)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2004 r.)

W sprawie T-48/00 Corus UK Ltd, uprzednio British Steel plc, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez J. Pheasanta i M. Readingsa, solicitors, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: pierwotnie M. Erhart i B. Doherty, następnie M. Erhart i A. Whelan oraz N. Khan, barrister, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Komisji 2003/382/WE z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE (Sprawa IV/E-1/35.860-B - stalowe rury bezszwowe) (Dz. U. L 140 z 2003 r., str. 1) lub, ewentualnie, wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżącą, Sąd (druga izba), w składzie: N.J. Forwood, prezes, J. Pirrung i A.W.H. Meij, sędziowie; sekretarz: J. Plingers, administrator, wydał w dniu 8 lipca 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Artykuł 1 ustęp 2 decyzji Komisji 2003/382/WE z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE (Sprawa IV/E-1/35.860-B - stalowe rury bezszwowe) zostaje uchylony w zakresie, w jakim stwierdza on istnienie przed 1 stycznia 1991 r. zarzucanego skarżącej w tym artykule naruszenia.

2) Kwota grzywny nałożonej na skarżącą na mocy artykułu 4 decyzji 2003/382 zostaje ustalona na 11.700.000 euro.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Każda ze stron poniesie koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 135 z 13.5.2000.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.