Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.383.22/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2016 r. - Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)
(Sprawa T-479/16)

Język postępowania: angielski

(2016/C 383/31)

(Dz.U.UE C z dnia 17 października 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Colgate-Palmolive Co. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci M. Zintler i A. Stolz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "AROMASENSATIONS" - zgłoszenie nr 14 198 824

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie R 2482/2015-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w odniesieniu do oddalenia w niej odwołania w zakresie, w jakim zostało ono oparte na art. 7 ust. 1 lit. b);
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie zasad równego traktowania i dobrej administracji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.