Dz.U.UE.C.2018.445.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - Epsilon International / Komisja
(Sprawa T-477/16) 1

Klauzula arbitrażowa - Umowy zawarte w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013) - Interes prawny - Koszty kwalifikowalne - Zawieszenie płatności - Żądanie stwierdzenia nieważności - Decyzja o wpisaniu skarżącej do centralnej bazy danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność

Język postępowania: angielski

(2018/C 445/19)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Epsilon International SA (Marousi, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci D. Bogaert i A. Guillerme)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Solà, A Katsimerou i A. Kyratsou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Z jednej strony, wniesione na podstawie art. 272 TFUE żądanie stwierdzenia, po pierwsze, że kwoty wypłacone przez Komisję na podstawie umów o udzielenie dotacji Briseide, i-SCOPE i Smart-Islands stanowią koszty kwalifikowalne, po drugie, że decyzje Komisji o zawieszeniu wypłat na projekty i-Locate, eENV-Plus, GeoSmartCity i c-Space są bezpodstawne i po trzecie, że niezgodne z prawem zachowania Komisji spowodowały powstanie szkody po stronie skarżącej, a z drugiej strony, po pierwsze, wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Ares (2016) 2835215, z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wpisania spółki Epsilon do bazy danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczenia (EDES), a po drugie, wniesione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody jaką skarżąca miała ponieść w następstwie tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Epsilon International SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 402 z 31.10.2016.